02 932 1711
086 360 8600
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prcsense
Promotion / ลดราคา
ร้องเรียน/เสนอแนะการบริการ

Product Category>>
2
เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล >> เครื่องบันทึกข้อมูล แบบไร้สาย [3]
1

สำหรับบันทึกข้อมูล ความดัน
พร้อม Sensor วัดความดันภายในตัว
บันทึกค่าได้สูงสุด 12,000 ค่า (Readings)
2

สำหรับบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ
รับสัญญาณจากภายนอกได้ 1 input
พร้อม Sensor วัดอุณหภูมิในตัว
บันทึกค่าได้สูงสุด 16,000 ค่า (Readings)
ต่อกับ clamp ammeter 0-600 A (Option)
3

สำหรับบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ
พร้อม Sensor วัดอุณหภูมิในตัว
บันทึกค่าได้สูงสุด 12,000 ค่า (Readings)
4

สำหรับบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้น
พร้อม Sensor วัดอุณหภูมิ ความชื้นในตัว
บันทึกค่าได้สูงสุด 12,000 ค่า (Readings)
ต่อกับ clamp ammeter 0-600 A (Option)
5

สำหรับบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ
รับสัญญาณจากภายนอกได้ 2 input
บันทึกค่าได้สูงสุด 20,000 ค่า (Readings)
ต่อกับ pulse cable 5 V TTL ได้
6

สำหรับบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ (Pt100)
รับสัญญาณจากภายนอกได้ 2 input
บันทึกค่าได้สูงสุด 20,000 ค่า (Readings)
7

สำหรับบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ (Thermocouple K J T S)
รับสัญญาณจากภายนอกได้ 2 input
บันทึกค่าได้สูงสุด 20,000 ค่า (Readings)