02 932 1711
086 360 8600
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prcsense
Promotion / ลดราคา
ร้องเรียน/เสนอแนะการบริการ

Product Category>>
3
เครื่องบันทึกข้อมูล >> เครื่องบันทึกข้อมูล แบบเครือข่าย/sensors [3]
1

รับสัญญาณเข้าจาก temperature sensor
ย่านวัด -50 ถึง +550 °C
ขนาด 63 x 58 x 35 mm
2

รับสัญญาณเข้าจาก temperature sensor Pt100
ย่านวัด -40 ถึง +85 °C
ขนาด 80 x 82 x 55 mm
3

รับสัญญาณเข้าจาก temperature sensor, humidity sensor
ย่านวัด -40 ถึง +70 °C
ย่านวัดความชื้น 0 ถึง 100 %RH
ขนาด 63 x 58 x 35 mm
4

เป็นเครื่องจ่ายไฟให้กับ sensor ต่าง ๆ
จ่ายไฟขนาด 7 V - 12 V (จ่ายกระแสได้สูงสุด 2 mA)
ขนาด 110 x 80 x 67 mm
5

เป็นเครื่องจ่ายไฟ 9 Vdc - 12 Vdc
แสดงผลด้วย LED 4 ตัวอักษรขนาด 9 mm
ขนาด 63 x 58 x 35 mm
6

รับสัญญาณเข้าจาก temperature sensor
ย่านวัด -40 ถึง +85 °C
ขนาด 64 x 58 x 35 mm
7

เครื่องตรวจจับสัญญาณเสียง หรือแสงสว่าง
แหล่งจ่ายไฟ 9 Vdc - 12 Vdc
ขนาด 64 x 58 x 90 mm
8

เครื่องบันทึกข้อมูลสูงสุด 40,000 ข้อมูล
ติดต่อสื่อสารผ่าน port RS-232
ความจุของหน่วยความจำ 1MB บันทึกได้ 40,000 ค่า
ขนาด 150 x 70 x 68 mm
9

ชุดควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ รับคำสั่งจาก port RS-485
ควบคุมอุปกรณ์ทาง digital ได้ 8 ช่องสัญญาณ
ขนาด 101 x 22.5 x 80 mm
10

Modem ประสิทธิภาพสูงสำหรับส่งข้อมูลผ่านระบบ network
สามารถส่งข้อมูล ได้หลายชนิดเช่น fax, data, sms and voice
ความเร็วในการส่งข้อมูล 300 - 115200 bit/s.
ขนาด 73 x 54 x25 mm